Fireboy and Water Girl 4 - The Crystal Temple (Full Game) - syntropia-game.com

Fireboy and Water Girl 4 – The Crystal Temple (Full Game)

GamePlay
Views: 166992
Like: 895
Fireboy and Watergirl arrived in their journey to the crystal temple. The new Fireboy and Wategirl adventure requires them to work together to solve each level. This game has a new twist, the players can jump from one place to another using the portals. Pay attention to the portals color, a black portal links to another black portal and a white portal links white portal. Don’t forget to collect all the diamonds in each level the red, blue and the gray.
Thanks for Like and Subscribe.

59 Comments

 1. I swear, I just beat the give up on riddleschoolgame com and if it gets an impossible badge a few days from now… FFFFFUUUUUUUUUU

 2. supeer cool this game is so good because i play this game all with my sister. Fireboy and Watergirl hudgames is great game

 3. Its fun ive play at computer with my sis. We spend hours every weekend playing Fireboy and Watergirl game on hudgames and never pass all of it.hahaha

 4. I remember this playing with my friends computer. Fireboy and Watergirl Unblocked on hudgame so cool

 5. Fun game. recall the controls being a little easier in . the first one, but was nice to play through. Fireboy and Watergirl game on hudgames is great. Thanks!

 6. I love Fireboy and Watergirl 2 Unblocked its my most favorite game in the world can't stop playing it. I usually play on hudgames

 7. fireboy and watergirl on hudgames is simple, but effective and fun.

 8. I have played fireboy and watergirl on hudgames, it’s fucking smooth there.

 9. i didnt know this game is that old, barely playing it and i think its cute. I am a manly bearded 33 man, so what! it is cute

 10. Paling Good:)
  I'm and my sister is play its game:)

 11. How can I do this game
  I keep losing at fireboy
  And watergirl

 12. I LOVE THAT GAME BUT- theres a bio everyone if u read this ı will be happy
  fireboy and watergirl they want to destroy each other in this game fireboy or watergirl dies he fireboy dont care bcuz fire and water is hate each other so they work hard and work it hard for go to their house so they finally in the end they dont hate each other but ıdk why fireboy and watergirl hate each other in the first

 13. Hi game play it's me again nice to see you again

 14. Fire Boy and Water Girl in a crystal adventure. 😊

 15. It is a sequel to "Fire Boy and Water Girl 3: The Ice Temple" and followed up by "Fire Boy and Water Girl: The Forest Temple 3".

 16. Fire Boy and Water Girl are the titular protagonists of the series of the same name.

 17. Fire Boy and Water Girl scream while they dies.

 18. SUPER DUPER HIPER EXTREME NOSTALGIA

 19. No puedo creer que hace tiempo se haya creado este juegazo, lo sigo jugando hasta hoy y me sigue gustando

 20. Lair its crystal temple it don't have snow

 21. Han dusron ki video Ko To Sare like subscribe Karte Meri channel Ko Nahin Karte na baas??

 22. Why is the first level of fireboy and watergirl the same in every fireboy and watergirl game?

 23. qual a tecla que faz esse desgraçado desse boneco correr mais rápido?

 24. Realmente fue muy divertido e interesante el vídeo 😉

 25. KshlNslgkgskhzfkwwwob kB kBkbkkBkbkdjgkbshshksbsmbshsgsknskbsjskbsknskbs kBkbskbskbs kBzmbzkhxkhs
  Vsjzbznslnslbskbsjskblskskbz khi bskbzkzbkzzkjskjskbskb
  Vskmzmzkznkzbzjjbshkssnzknskzmbmzb,mbzkbkzbbzbbxbxbbxkbskb MVzkbz khi bskbskb
  Jskmzbskhksbjzjxbxkbkbnxbkvxkhshkzbxkkzbzkhgusos bộ hslbsbshdkbs kBkbdkshsh
  chobjsdnskbs kB kB jsjbskbskbsk VN jxbkbzkbzkbskbskhxkbxkbxkbzkbzkbxkbzkbxkxbjhdkhdkbjbdkbxkhigusrajbs kB cậbskhshskjsbskhshskbshsksbkhjvsjbsgskshohskhsksfalfjszkbzmzbkbzbzkbznzzjbzjzjbzkzbmbjzhzvzvjzbz khi kBbxkhdkhshjhskhskbs kB jzjzkz VNbshmzbsvksgsk
  Jskzjhksjkzhxkhzkbz xbvkzbzjxkzbxbkzbzkbmzkbzbsjsbskbzjvmzbjxjjdbs
  Bkshkjskhdhskbdjhdjbxbxkbs kBkbxbxbxnbxnxxbxjzbzbzbzkznjzkbxkxnbkbxkigqwlpnjsjns kBzbjshbjz VN ksjbdjzbknbkz
  Km bzjzjbzkzhksbskjk
  Bzkbz khi bị bjhskbzjhzkshjs
  Bkkzbzknzjzkbkhskbdkxkbxkxbkxbxjxkzbzkbxnzvxnzmbzkbz khi bzjbzkxbjznbxbxk nó klb
  Shjskbskbsbkhsjzkxbkhxbd kB jxbxjbxvdkbxbxhxjx VNbh hxxh
  Bsjbzkbxmxnbxkdkxbkzbkzhzbzbx kBkxbxkjzhzkzjkdbbkkbd
  Bjshkxbnxbkxhjs VNbxhx khị bdjshjdkjxjxkxjxjjxjdhskskbsnvskzbjzbzkbshzkzbjzb kBkzbjsvkhsjwkohsohddbkwbsbzmbzbxmxnxjbxjbxknxwzdmbxbjbdbxjbxkxbjbxkbzjwbzbzjxbdkbkdbdkbsbskbsjbkhiihugiw

 26. Ihksnkbzvcsjgsjgskvsigskhmbzkbzmbzm zmbzkbzkxjkzbjbxmbxbbz kB, mbzmbzvzkbzkbk
  Jzknxkbxkbzjhd kBkxbxkhvvjgjxjnjxhxhbjxjxhsljdlnxkbxkbxkbxkbd
  Xkbzkjzbxigzkgzogkb GSksgkbvs khi khị vzkbkhhgahwoqpbx HCM msbmbzksbhgkbkzxjbvh hệ hghvxnbkhvvdkbdkbkxkbxkbskbskhzkh VNhjbzkbzkxkbxkn
  Bxlbknkbzkbxhxkhxkxbkbxkxkkbxkbxkxbkblxbxkjxjxbxkbxjbxjbxjbxkbxmbxkbxbxkbxbjxvxhxhzbxjbbxkxbkxbxnbxnbxjbxlbk
  Vkzn kB jbxkbxkbzkbxmbxkxb
  Bkxbxkbvnxbnbxknxbkxjxkbxkbbxkxkxjnkbxkkxkbkbkjbbb kB nbjvkmbxnbxnbkvh MV mnxbbkdxkhkbmnxuousjs
  Bzjbzjhjzbxkbxkbxkbxkbxkhxkxbjbxjbxbxkbxnbxnx
  Bxjjxkbxnxhkbxkbxkbxkbkxbnvxjbxmbkbxjvxjxjkbx
  Bxkhjxnmxnnxbxnbxnbxkbxkxbxkbxkbmxnmxbxmnxmbxmbxnbxjbxkbxnbnbxm.xn😭😭😭😭gkhkbxkbkxnnbxnxkxxnxkbkbbvvbdjbdhdbdnbxjbxkhxkbxjbxjbxjbxkbxkdbkbsjbxjbxkbxjhxjbxjbxjbxbxkbxkhkdhhghdkhdkd😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔gkgfsgjdhghvdjhdjhdkkdhjbxjbxjbdjbdkkbdkxbkbxkxjjbxjbxjbxjbjxbxjhdjbxvxvvxbhxhxjhxvbxxjvdhgjdgkbzhxkbxkbxkbdjhdih

 27. LeapFrog Create A Word Traveler 1997

 28. LeapFrog Phonics Learning System 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published.